Zasady zamawiania projektu

§1 Informacje ogólne

1. Poniższy spis zasad, zwany dalej ‘Regulaminem’ ma na celu określenie jasnych zasad współpracy pomiędzy:
FUNDACJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857;
NIP: 5213641211;
REGON: 146433467,
Reprezentowaną przez Bartosza Stanik, w związku z prowadzoną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie AFA Studio, zwanych dalej Wykonawcą,
a podmiotem zamawiającym projekt graficzny poprzez formularz zamówienia na stronie www.afastudio.pl/kontakt (zwany dalej formularzem), podającą dobrowolnie dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres firmy, numer NIP przedsiębiorstwa) i akceptującą zasady polityki prywatności przedstawione na: www.afastudio.pl/polityka-prywatnosci/, zwaną dalej Zamawiającym.

2. Złożenie zamówienia przez formularz jest równoznaczne z deklaracją podjęcia współpracy z Wykonawcą oraz akceptacją warunków Regulaminu. Odstąpienie od tej deklaracji jest możliwe w formie pisemnej, np. drogą mailową, przed wykonaniem projektu i momentem wpłacenia zaliczki (określonej w §6 pkt. 3 niniejszego regulaminu).

§2 Oświadczenia Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu, którego dokładne wytyczne zostały określone w formularzu (pole ‘Dokładny opis projektu i dotyczących go wymagań’).

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu, udokumentowane prezentowanymi przykładami projektów w portfolio pod adresem www.afastudio.pl/portfolio/, z którymi Zamawiający się zapoznał.

3. Wykonawca oświadcza, że wykona projekt w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką projektów oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego, na którego rzecz projekt jest wykonywany.

4. Wykonawca oświadcza, że projekt będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do projektów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, że projekt nie był wcześniej publicznie rozpowszechniony lub udostępniony za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.

5. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, lub też wad prawnych projektu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§3 Wykonywanie Projektu

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie zleconego projektu osobie trzeciej jednak w takim przypadku odpowiada za jej działania jak za własne.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu dostęp do wykonywanego projektu na każdym etapie jego wykonywania w przeciągu 48 godzin od przekazania takiego żądania.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących postępu prac nad projektem.

4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy materiały i informacje niezbędne dla wykonania projektu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania finalnego projektu Zamawiającemu w formie elektronicznej: w formie plików graficznych uzgodnionych wcześniej formatów lub gotowej strony internetowej. Wszelkie inne formy przekazania projektu (np. forma druowana) powinny być uzgodnione przez strony drogą mailową lub w formie pisemnej.

§4 Termin wykonania Projektu

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu i przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez strony drogą mailową lub w formie pisemnej.

2. Wykonawca może zastrzec, że wykonywanie projektu lub jego przekazywanie będzie odbywało się etapami, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.

3. Jeżeli Wykonawca nie przekazał projektu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest również do odstąpienia od niniejszej umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. W terminie 3 dni od dnia przekazania projektu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji lub uzupełnień, jeżeli projekt mu przekazany został wykonany w sposób nieprawidłowy lub niepełny biorąc pod uwagę wytyczne pierwotnie zaakceptowane przez strony. Zmiany będą wykonane w terminie ustalonym przez strony.

5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o zastrzeżeniach, co do otrzymanego projektu. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o zastrzeżeniach w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu, uznaje się, że projekt został wykonany bez zastrzeżeń.

§5 Przeniesienie praw autorskich

1. Z chwilą oddania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do niego, bez ograniczenia co do terytorium, czasu i liczby kopii/egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet, w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie przedmiotu zamówienia przez każdego z użytkowników sieci publicznej;
b) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w ppkt a) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy czym rozpowszechnienie przedmiotu zamówienia jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, wykorzystywanie w folderach reklamowych),
c) w zakresie przekazywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego podmiotom trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności przekazywanie agencjom public relations, redaktorom, dziennikarzom,
d) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub jakiejkolwiek innych zmian w przedmiocie umowy z zachowaniem przez Zamawiającego praw do tych zmian.

2. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie projektu, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

3. Przejście praw autorskich do projektu nastąpi z momentem przekazania go Zamawiającemu.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do prezentacji wykonanego projektu w celach promocyjnych bez żadnych ograniczeń: w materiałach cyfrowych i drukowanych. Wykonawca może upublicznić finalny projekt najwcześniej w dniu przejścia praw autorskich do projektów na Zamawiającego.

§6 Wynagrodzenie

1. Z tytuły wykonania projektu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić. Wysokość wynagrodzenia strony ustaliły i zaakceptowały przed wykonaniem projektu drogą mailową, w formie pisemnej lub zawarły w umowie ramowej określającej dodatkowe warunki współpracy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie z tytułu:
a) wykonania projektu,
b) przeniesienia praw autorskich.

3. Wynagrodzenie za projekt będzie uregulowane w dwóch transzach: pierwszej, płatnej przed wykonaniem projektu, w wysokości 30% wartości projektu (zwanej dalej zaliczką) i drugiej w wysokości pozostałych 70% wartości projektu, płatnej po przekazaniu finalnego projektu Zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

4. Wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, jeśli projekt został wykonany prawidłowo i Wykonawca nie dopuścił się złamania zasad określonych w regulaminie. Jednocześnie w przypadku rezygnacji Zamawiającego w trakcie wykonywania projektu Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki.

5. Wynagrodzenie (obie transze) płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na konto wskazane w rachunku (lub w gotówce, jeśli strony ustaliły ten sposób przekazania wynagrodzenia). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 7 dni od dnia akceptacji projektów przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz otrzymania faktury VAT.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych przez regulamin mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej lub powinny być ustalone drogą mailową pod rygorem nieważności oraz zaakceptowane przez strony.